Матици

Матичното книговодство во АПИЦЕНТАР претставува основниот столб врз што се потпира целокупната селекција на матиците. Евиденцијата се изведува со помош на компјутерски програми кои ги анализираат податоците. Постојаниот контакт со соработниците и клиентите ни овозможува повратни информации за квалитетот на продадените матици.

За првпат започнавме со селекција од 2003 година по стандарди пропишани од Катедрата за пчеларство на факултетот за земјоделски науки и храна – Скопје, а веќе од 2014 година целата селекциска програма се спроведува по најновите BEEBOOK европски стандардни методи.

Од 2014 година се спроведува селекција на 120 пчелни семејства, кои се распоредени на 2 локации (Пешник и Драчевица) и составени од 6 различни линии (A, B, C, D, E, F) на Apis mellifera macedonica. Три пати во текот на годината се вршат мерења во однос на четири параметри: темперамент, медопродуктивност, отпорност на болести и роев нагон. Само оние матици со најголем селекциски индекс влегуваат во понатамошната селекција. Од добиените резултати се одредуваат најдобрите 4 линии од кои се зема генетскиот материјал за производство на нашите матици (A, B, C, D) и 2 линии од кои се зема генетскиот материјал за производство на трутовските фамилии (E и F).

Целото производство на матици се одвива во строго контролирани услови при што се добиваат МСБ (матици слободни од болести), а истите ги поседуваат сите потребни здравствени сертификати од Агенцијата за храна и ветеринарство на Република Македонија.

Производството на матици е со методот на двократно пресадување на ларви, а во самиот процес се користат стартери, финишери, инкубатор, оплодници и нуклеуси.

Во зависност од потребите, матиците кои се произведуваат во нашиот репроцентар се спаруваат контролирано (70% – 95%), со селектирани трутовски семејства на 3 различни оплодни станици:

  • Оплодна станица Леговец 490 м надморска висина – 70% изолирана од други x трутови
  • Оплодна станица Плавица 950 м надморска висина – 80% изолирана од други x трутови
  • Оплодна станица Луково 1150 м надморска висина – 95% изолирана од други x трутови
slide-3
matici-3
IMG_3307

Додека во зависност на која оплодна станица се оплодуваат матиците, се добиваат 3 типа на матици од расата Apis mellifera macedonica:

Тип 1 Apis mellifera macedonica – Оплодена на оплодна станица Леговец.

Тип 2 Apis mellifera macedonica – Оплодена на оплодна станица Плавица.

Тип 3 Apis mellifera macedonica – Оплодена на оплодна станица Луково.

Матиците кои се произведени во “АПИЦЕНТАР” Тренинг и репроцентар за пчеларство, се од расата APIS MELLIFERA MACEDONICA. Матиците се селектирани, тестирани, оплодени или неоплодени млади матици и обележани со плочка (обоена спрема годината) и содветен број. Тие се спакувани во кафез за транспорт, заедно со здравствен сертификат, потврда за здравствена состојба, педигре и упатство за додавање и замена. Така спакувани матиците можат да патуваат и до 11 дена.

Обележување на матици

obelezuvanje-na-matici

Нарачките започнуваат од месец ноември и се вршат на следниот линк за нарачки. Откако ќе извршите нарачка, ќе добиете повратен е-маил со сите информации за авансно плаќање. Со извршеното авансно плаќање ќе го резервирате вашиот термин за добивање на матиците. Матиците ќе ги добиете на закажаниот термин, во вашиот град или соодветно место.

Ценовник за Тип 1 Матица - оплодена на оплодна станица Леговец.

LEGOVEC QUEENS

Количина: <50
900 денари / матица

LEGOVEC QUEENS

Количина: 50-100
850 денари / матица

LEGOVEC QUEENS

Количина: 100>
800 денари / матица

Ценовник за Тип 2 Матица - оплодена на оплодна станица Плавица

PLAVICA QUEENS

Количина: <50
1.100 денари / матица

PLAVICA QUEENS

Количина: 50-100
1050 денари / матица

PLAVICA QUEENS

Количина: 100>
1000 денари / матица

Ценовник за Тип 3 Матица - оплодена на оплодна станица Луково

LUKOVO QUEENS

Количина: <50
1.300 денари / матица

LUKOVO QUEENS

Количина: 50-100
1.250 денари / матица

LUKOVO QUEENS

Количина: 100>
1.200 денари / матица