Тип 3 Матица – ЛУКОВО

Тип 3 Матици – се матици, од А и Б линии на Apis melifera macedonica, кои се оплодуваат на оплодната станица бр. 3 (изолирана 90% од други трутови и се спаруваат 90% контролирано). ЛУКОВО матиците се сместени во нуклеуси на 3 и 5 рамки за целиот период и се тестираат на неколку параметри од 14 – 30 дена, после пронесувањето.

На оваа оплодна станица се распоредени 100 трутовски пчелни семејства од Г линија, кои потекнуваат од прва класа матици, врз кои е вршена селекција по BEEBOOK стандардите, на следните параметри: темперамент, медопродуктивност, отпорност на болести, развој и роев нагон.

Овие матици се со следните исклучителни особини:

  • висока медопродуктивност
  • брз развој
  • мирен темперамент
  • ниска склоност кон роење
  • добро  презимување
  • високо хигиенско однесување
  • добра адаптација
  • компатибилност
  • добри анатомски карактеристики

Матиците од линија А и Б спарени со трутови од линија Г, добиваат висок квалитет, отпорност и ги поседуваат 90% погоре наведените особини.

Пред да стигнат до купувачот, поминуваат низ повеќе тестови за период од 14 – 30 дена: квалитет на легло, квалитет на спарување, анатомски карактеристики, тежина, темперамент и други параметри.

Погодни се за понатамошно размножување, производство на мед, матичен млеч и други пчелни производи.

Пакување: во кафез за транспорт со 7-9 млади пчели, обележани со плочка (обоена според годината и соодветен број), педигре, здравствен сертификат, упатство за додавање и замена.

Транспорт: кафезите за матици се транспортираат во специјална кутија со вентилација.

lukovo-matici
matici-1

Ценовник за Тип 3 Матица.

Тип 3 Матица

1000 денари / матица