Неоплодени матици

Неоплодените матици се произведени од најдобрите мајки матици од A,B,C,D линии на пчелните семејства кои се во селекција. Веднаш по раѓањето поминуваат низ неколку тестови за квалитет и се подготвуваат за транспорт со:

  • 7-9 млади пчели во кафез
  • обележани со плочка (обоена спрема годината и соодветен број)
  • здравствен сертификат
  • упатство за оплодување
  • упатство за додавање и замена.

Транспорт: матиците се транспортираат во кафези, заедно со пчели придружнички, спакувани во специјална кутија со вентилација. Транспортот е од 1 до 2 дена до вашиот град наведен во нарачката.

Додавање: Периодот од испраќање – примање – додавање во нуклеусот или оплодњакот е ограничен, поради спазување на времето за оплодување на матиците. Ризикот за прифаќање и оплодување на неоплодените матици (во оплодњаците или нуклеусите) е поголем, затоа е задолжително да се придражувате до упаството, кое ќе го добиете заедно со матиците.

neoplodeni-matici

Ценовник за неоплодени матици од A,B,C,D линии

Неоплодени матици од A,B,C,D линии

Количина: <50
400 денари / матица

Неоплодени матици од A,B,C,D линии

Количина: 51-100
350 денари / матица

Неоплодени матици од A,B,C,D линии

Количина: >101
300 денари / матица