Услуги

  1. Обуки за пчелари почетници и пчелари професионалци
  • Теоретски и практични обуки за производство на матици и нуклеуси – 1 ден (150€).
  • Теоретски и практични обуки за справување со сите болести кај пчелните семејства – 1 ден (150€).
  • Теоретски и практични обуки за професионално пчеларење – 1 ден (150€)
  1. Испитување на проби од пчели и поставување на правилна диагноза
  • Испитување на степенот на заразеност со Nosema apis и Nosema ceranae – 1 проба (300 ден).
  • Испитување на степенот на заразеност со Varoa destructor – 1 проба (300 ден).
uslugi1
uslugi2
uslugi3